MX6 Android的显示要设置为hdmi输出,需要对设备树进行相应的修改,

1、修改设备树文件imx6qdl-phytec-mira-peb-av-02.dtsi,将默认mxcfb1的lcd设备注释,

/*
    mxcfb1: fb@0 {
        disp_dev = "lcd";
        interface_pix_fmt = "RGB24";
        default_bpp = <16>;
        int_clk = <0>;
        late_init = <0>;
        status = "okay";
    };
*/

2、修改设备树文件imx6qdl-phytec-mira.dtsi

&hdmi_core {
    ipu_id = <0>;
    disp_id = <0>;

    status = "okay";                    					#status改为okay
};

&hdmi_video {
    pinctrl-names = "default";
    pinctrl-0 = <&pinctrl_hdmi_ddc>;

    fsl,phy_reg_vlev = <0x294>; /* TODO check */
    fsl,phy_reg_cksymtx = <0x800d>;
    fsl,hdcp;

    status = "okay";															#status改为okay
};

&hdmi_audio {
    status = "okay";															#status改为okay
};

&hdmi_cec {
    pinctrl-names = "default";
    pinctrl-0 = <&pinctrl_hdmi_cec>;

    status = "okay";															#status改为okay
};
 mxcfb1: fb@0 {
     reg = <0 0>;
     compatible = "fsl,mxc_sdc_fb";
     disp_dev = "hdmi";
     interface_pix_fmt = "RGB24";
     default_bpp = <16>;
     int_clk = <0>;
     late_init = <0>;
		 status = "okay";
};
 • No labels