phytec并口lcd的配置信息是在设备树文件imx6qdl-phytec-mira-peb-av-02.dtsi,

phycore-i.MX6DL emmc核心板的设备树文件是imx6dl-phytec-mira-rdk-emmc.dts,

imx6dl-phytec-mira-rdk-emmc.dts的默认配置信息:

#include "imx6dl.dtsi"
#include "imx6qdl-phytec-phycore-som.dtsi"
#include "imx6qdl-phytec-mira.dtsi"
#include "imx6qdl-phytec-mira-peb-eval-01.dtsi"
#include "imx6qdl-phytec-peb-wlbt-01.dtsi"

该设备树默认没有包含并口lcd的设备树文件,要使用并口lcd,在imx6dl-phytec-mira-rdk-emmc.dts 加上 lcd的设备树即可。

#include "imx6qdl-phytec-mira-peb-av-02.dtsi"

修改后重新编译内核和更新设备树,

在barebox中使能lcd相应的时序。

edit /env/config-expansions
#!/bin/sh

. /env/expansions/imx6qdl-mira-peb-eval-01
#. /env/expansions/imx6qdl-mira-enable-lvds
#. /env/expansions/imx6qdl-phytec-peb-wlbt-01

#use this expansion when a capacitive touchscreen is connected
. /env/expansions/imx6qdl-phytec-lcd-018-peb-av-02                     #取消注释

#use this expansion when a resisitive touchscreen is connected
#. /env/expansions/imx6qdl-phytec-lcd-018-peb-av-02-res

# imx6qdl-phytec-lcd: 7" display (AC138 and AC156)
#of_display_timings -S /display@di0/display-timings/ETM0700G0EDH6

# imx6qdl-phytec-lcd: 7" display (AC104)
of_display_timings -S /display@di0/display-timings/ETM0700G0DH6              #取消注释

# imx6qdl-phytec-lcd: 5.7" display
#of_display_timings -S /display@di0/display-timings/ETMV570G2DHU

# imx6qdl-phytec-lcd: 4.3" display
#of_display_timings -S /display@di0/display-timings/ETM0430G0DH6
 • No labels